• Satoshi Kawabata
 • Mitsuyoshi Morishima

Game parameters comparison

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Pocketing 81.03%No data-3.33% 
Runouts 18.18%No data-20.00% 
Average run 2.83No data-28.04% 
Break quality 42.86%No data-44.90% 
Safety quality 0.00%No data-100.00% 
Position play 2.00No data-34.81% 

match parameters

Pocketing -14.42%No datafrom the average 94.69%
Runouts +74.36%No datafrom the average 10.43%
Average run +1.04%No datafrom the average 2.80
Break quality +1.41%No datafrom the average 42.26%
Safety quality -100.00%No datafrom the average 39.42%
Position play +3.41%No datafrom the average 1.94

Average impact parameters

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Shot speed 0.43No data+9.05% 
Shot distance 0.86 mNo data+29.07% 
Shot duration 24.39 sNo data-11.94% 
Shot complexity 1.08No data+17.85% 
2022 Grand Prix West 2nd image

2022 Grand Prix West 2nd

 • Country
 • Game
  10
 • Match date
 • Match duration
  01:27:55

Rivals

58Shots68
7Breaks5
00:23:34Table time00:31:23
18Inning16
7Score5
2022 Grand Prix West 2nd image

2022 Grand Prix West 2nd

 • Country
 • Game
  10
 • Match date
 • Match duration
  01:27:55

Rivals

58Shots68
7Breaks5
00:23:34Table time00:31:23
18Inning16
7Score5

Game parameters comparison

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Pocketing 81.03%No data-3.33% 
Runouts 18.18%No data-20.00% 
Average run 2.83No data-28.04% 
Break quality 42.86%No data-44.90% 
Safety quality 0.00%No data-100.00% 
Position play 2.00No data-34.81% 

match parameters

Pocketing -14.42%No datafrom the average 94.69%
Runouts +74.36%No datafrom the average 10.43%
Average run +1.04%No datafrom the average 2.80
Break quality +1.41%No datafrom the average 42.26%
Safety quality -100.00%No datafrom the average 39.42%
Position play +3.41%No datafrom the average 1.94

Average impact parameters

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Shot speed 0.43No data+9.05% 
Shot distance 0.86 mNo data+29.07% 
Shot duration 24.39 sNo data-11.94% 
Shot complexity 1.08No data+17.85%