• Satoshi Kawabata
 • Mitsuyoshi Morishima

Game parameters comparison

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Pocketing 81.03%No data-3.33% 
Runouts 18.18%No data-20.00% 
Average run 2.83No data-28.04% 
Break quality 42.86%No data-44.90% 
Safety quality 0.00%No data-100.00% 
Position play 2.00No data-34.81% 

match parameters

Pocketing -14.42%No datafrom the average 94.69%
Runouts +74.36%No datafrom the average 10.43%
Average run +1.04%No datafrom the average 2.80
Break quality +1.41%No datafrom the average 42.26%
Safety quality -100.00%No datafrom the average 39.42%
Position play +3.41%No datafrom the average 1.94

Average impact parameters

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Shot speed 0.43No data+9.05% 
Shot distance 0.86 mNo data+29.07% 
Shot duration 24.39 sNo data-11.94% 
Shot complexity 1.08No data+17.85% 
2022 Grand Prix West 2nd image

2022 Grand Prix West 2nd

 • Country
 • Game
  10
 • Match date
 • Match duration
  01:27:55

Rivals

58Shots68
7Breaks5
00:23:34Table time00:31:23
18Inning16
7Score5
2022 Grand Prix West 2nd image

2022 Grand Prix West 2nd

 • Country
 • Game
  10
 • Match date
 • Match duration
  01:27:55

Rivals

58Shots68
7Breaks5
00:23:34Table time00:31:23
18Inning16
7Score5

Game parameters comparison

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Pocketing 81.03%No data-3.33% 
Runouts 18.18%No data-20.00% 
Average run 2.83No data-28.04% 
Break quality 42.86%No data-44.90% 
Safety quality 0.00%No data-100.00% 
Position play 2.00No data-34.81% 

match parameters

Pocketing -14.42%No datafrom the average 94.69%
Runouts +74.36%No datafrom the average 10.43%
Average run +1.04%No datafrom the average 2.80
Break quality +1.41%No datafrom the average 42.26%
Safety quality -100.00%No datafrom the average 39.42%
Position play +3.41%No datafrom the average 1.94

Average impact parameters

Satoshi Kawabata vs Mitsuyoshi Morishima
Shot speed 0.43No data+9.05% 
Shot distance 0.86 mNo data+29.07% 
Shot duration 24.39 sNo data-11.94% 
Shot complexity 1.08No data+17.85% 

Player
Outcome
Time
Strength
Distance
Pocket dist.
Position dist.
English
Cut
Complexity
1 Satoshi Kawabata break 00:00:17
2 Mitsuyoshi Morishima made 00:00:59 0.34 0.2 m 0.42 m 0.22 m draw 1.9 deg 0.41
3 Mitsuyoshi Morishima made 00:01:17 0.54 0.21 m 1.34 m 1.13 m draw 13.7 deg 1.03
4 Mitsuyoshi Morishima made 00:01:37 0.14 0.7 m 1.09 m 0.39 m top 68.4 deg 0.64
5 Mitsuyoshi Morishima made 00:02:01 0.21 0.33 m 3.1 m 2.77 m 57.4 deg 0.54
6 Mitsuyoshi Morishima made 00:02:18 0.39 0.3 m 1.92 m 1.62 m top 0.7 deg 0.47
7 Mitsuyoshi Morishima made 00:02:38 0.30 0.35 m 0.98 m 0.63 m 15.1 deg 0.70
8 Mitsuyoshi Morishima made 00:02:59 - - - - - -
9 Mitsuyoshi Morishima made 00:03:12 0.75 0.73 m 1.31 m 0.58 m 15.7 deg 1.76
10 Mitsuyoshi Morishima made 00:03:21 0.39 0.23 m 2.13 m 1.9 m 36.1 deg 0.56
<123..13>
10