• All time
Karl Boyes image

Karl Boyes

 • Country
  United Kingdom
 • Age
  39
Rate shots
img
249 /
350
Karl Boyes image

Karl Boyes

 • Country
  United Kingdom
 • Age
  39
Rate shots
img
249 /
350

Technical skill

Pocketing 96.69%No data last All time
Runouts 12.50%No data last All time
Average run 2.71No data last All time
Break shots quality 50.00%No data last All time
Safety shots quality 63.64%No data last All time
Position play 1.45No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.82No data last All time
Shot distance 0.78 mNo data last All time
Shot duration 21.26 sNo data last All time
Shot complexity 0.92 No data last All time

Technical skill

Pocketing 96.69%No data last All time
Runouts 12.50%No data last All time
Average run 2.71No data last All time
Break shots quality 50.00%No data last All time
Safety shots quality 63.64%No data last All time
Position play 1.45No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.82No data last All time
Shot distance 0.78 mNo data last All time
Shot duration 21.26 sNo data last All time
Shot complexity 0.92 No data last All time
LessMore
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data

Match history

1 All time
Player
Date
Statistics
Event
Match
K. Boyesplayer
3 : 11vs
opponentF. S. Ruiz
June 08, 2021
9
<1>
10