• All time
Viktoriya Gurova image

Viktoriya Gurova

 • Country
  Russia
 • Age
  22
Rate shots
img
115 /
350
Viktoriya Gurova image

Viktoriya Gurova

 • Country
  Russia
 • Age
  22
Rate shots
img
115 /
350

Technical skill

Pocketing 87.27%No data last All time
Runouts 4.17%No data last All time
Average run 1.59No data last All time
Break shots quality 8.33%No data last All time
Safety shots quality 100.00%No data last All time
Position play 0.68No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.54No data last All time
Shot distance 0.83 mNo data last All time
Shot duration 23.06 sNo data last All time
Shot complexity 1.20 No data last All time

Technical skill

Pocketing 87.27%No data last All time
Runouts 4.17%No data last All time
Average run 1.59No data last All time
Break shots quality 8.33%No data last All time
Safety shots quality 100.00%No data last All time
Position play 0.68No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.54No data last All time
Shot distance 0.83 mNo data last All time
Shot duration 23.06 sNo data last All time
Shot complexity 1.20 No data last All time
LessMore
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data

Match history

3 All time
Player
Date
Statistics
Event
Match
V. G. player
2 : 6vs
opponentN. Z.
December 05, 2021
10
V. G. player
- : -vs
opponentR. C.
December 22, 2020
9
V. G. player
- : -vs
opponentR. C.
October 27, 2020
10
<1>
10